សិក្សា និងអប់រំ

Post News Media សិក្សា និងអប់រំ

កិរិយាជាកន្សោម( Phrasal Verb ) ដែលអ្នករៀនអង់គ្លេសទាំងអស់ត្រូវចេះ 

កិរិយាជាកន្សោម( Phrasal Verb ) ដែលអ្នករៀនអង់គ្លេសទាំងអស់ត្រូវចេះ  នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀនកិរិយាជាកន្សោម( Phrasal Verb )  ដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការ...

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការប្រឡងនៅតាមគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅសម្រាប់ឆ្នាំសិ...

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការប្រឡងនៅតាមគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧ - ២០១៨

គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់​ទី​៧ ៨ និង៩ ដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្អូនៗរៀនអនុវិទ្យាល័យ

គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់​ទី​៧ ៨ និង៩ បាន​រៀប​ចំ​ដើម្បី​ផ្ដល់​ឱ្យ​សិស្ស​នូវ​បំណិន​សំខាន់ៗ​ ដូចជា ៖ ការ​គណនា ដំណោះស្រាយ​ចំណោទ ការ​ប្រើក្រាប ការ​ធ្វើ​វិចារ​គណិតវិទ្យា ក្នុង​គោល​បំណង​អាច...

ពាក្យអង់គ្លេសដែលអ្នករៀនដំបូងគួរចេះ Uncountable Nouns ( នាមដែលមិនអាចរាប់បាន )

ពាក្យអង់គ្លេសដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នករៀនដំបូង  នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀនពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការរស់នៅ។ ពាក្យខាងក្រោមនេះពិតជាសំខា...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី អាហារូបករណ៍ សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី អាហារូបករណ៍ Adelaide Scholarships International (ASI) ថ្នាក់​អនុ​បណ្ឌិត​រយៈពេល​២​ឆ្នាំ និង​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​រយៈព...

កិរិយាជាកន្សោម( Phrasal Verb ) ដែលអ្នករៀនអង់គ្លេសទាំងអស់ត្រូវចេះ

កិរិយាជាកន្សោម( Phrasal Verb ) ដែលអ្នករៀនអង់គ្លេសទាំងអស់ត្រូវចេះ  នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀនកិរិយាជាកន្សោម( Phrasal Verb )  ដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការរស...

ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ COME  GO និង GET ក្នុងភាសាអង់គ្លេស

ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ COME  GO និង Get ក្នុងភាសាអង់គ្លេស នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀននូវការប្រើប្រាស់ កិរិយាសព្ទ COME GO និង GET  ដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុ...

កាលវិភាគ និងមណ្ឌលប្រឡងអាហារូករណ៍ទៅសិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ

កាលវិភាគ និងមណ្ឌលប្រឡងអាហារូករណ៍ទៅសិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ បញ្ជី​ឈ្មោះ​បេក្ខជន​ប្រឡង​អាហារូបករណ៍​ថៃ​ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា https://www.facebook.com/pg/moeys.gov.kh/photos/...

ពាក្យអង់គ្លេសទាក់ទងនឹងម្ហូបអាហារដែលអ្នកគួរចេះ

ពាក្យអង់គ្លេសទាក់ទងនឹងម្ហូបអាហារដែលអ្នកគួរចេះ ពាក្យអង់គ្លេសទាក់ទងនឹងម្ហូបអាហារនេះ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នករៀនអង់គ្លេសព្រោះវាអាចជួយយើងក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងប្រចាំថ្ងៃ...

ការប្រើប្រាស់គុណនាម(Adjective)ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងធ្នាក់(Preposition)ក្នុងភាសាអង់គ្លេស

ការប្រើប្រាស់គុណនាម(Adjective)ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងធ្នាក់(Preposition)ក្នុងភាសាអង់គ្លេស   នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀននូវការប្រើប្រាស់ គុណនាម ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងធ្នាក់ក្នុងភាសាអង់គ្លេ...

រូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលសិស្សវិទ្យាល័យទាំងអស់គួរចេះដើម្បីស្រួលក្នុងគណនា និងដោះស្រាយលំហាត់ (ឯកសារទី៧)

រូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលសិស្សវិទ្យាល័យទាំងអស់គួរចេះដើម្បីស្រួលក្នុងគណនា និងដោះស្រាយលំហាត់ (ឯកសារទី៧) ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា នៅវិទ្យាល័យ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គួរចេះរូបមន្តទ...

ច្បាប់ ​ស្ដីពី ​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក( គោរពច្បាប់​ចរាចរណ៍ គឺ​គោរព​ជីវិត​ខ្លួនឯង និង​អ្នក​ដទៃ )

ច្បាប់ ​ស្ដីពី ​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក សិក្សា​អំពី​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក ផ្ដល់​ការ​យល់​ដឹង​អំពី​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក គ្រប់គ្រង​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក រក្សា​សណ្ដាប...

ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ(Verb)ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងធ្នាក់(Preposition)ក្នុងភាសាអង់គ្លេស

ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ(Verb)ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងធ្នាក់(Preposition)ក្នុងភាសាអង់គ្លេស  នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀននូវការប្រើប្រាស់ កិរិយាសព្ទ ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងធ្នាក់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលគេ...

ពាក្យដែលមានន័យដូច « Synonym » ដែលអ្នករៀនអង់គ្លេសទាំងអស់ ចាំបាច់ត្រូវតែចេះ 

ពាក្យដែលមានន័យដូច « Synonyms » ដែលអ្នករៀនអង់គ្លេសទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែចេះ 

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី អាហារូបករណ៍​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន ​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត និង​ថ្នាក់​បណ្ឌិត

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី អាហារូបករណ៍​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន ​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត និង​ថ្នាក់​បណ្ឌិត ទៅ​សិក្សា​នៅ​ National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) - ផុត​កំណត់​ដ...

រូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលសិស្សវិទ្យាល័យទាំងអស់គួរចេះដើម្បីស្រួលក្នុងគណនានិងដោះស្រាយលំហាត់ (ឯកសារទី៦)

រូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលសិស្សវិទ្យាល័យទាំងអស់គួរចេះដើម្បីស្រួលក្នុងគណនា និងដោះស្រាយលំហាត់ (ឯកសារទី៦) ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា នៅវិទ្យាល័យ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គួរចេះរូបមន្តទ...

កម្រងវិញ្ញាសាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសត្រៀមប្រឡងអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន

កម្រងវិញ្ញាសាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសត្រៀមប្រឡងអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន

​អាហារូបករណ៍ ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ប៊្រុយណេដារ៉ូស្សាឡាម ប្រទេសប៊្រុយណេ

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី ការ​ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍ 5th Cohort of the Master of Public Policy and Management (MPPM) Programme សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨-២០១៩ ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ប៊...

គម្រោងប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសក្នុងឆ្នាំ២០១៨

គម្រោងប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសក្នុងឆ្នាំ២០១៨

ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ HAVE  និង BREAK ​ ក្នុងភាសាអង់គ្លេស

ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ HAVE  និង BREAK ​ ក្នុងភាសាអង់គ្លេស នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀននូវការប្រើប្រាស់ កិរិយាសព្ទ HAVE និង​ BREAK ដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្...

អត្ថបទផ្សេងៗ