លោកយាយសម្រេចល...

លោកយាយសម្រេចលក់ គ្រឿងប្រាក់អាយុជិត ២០០ឆ្នាំ ក្នុងតម្លៃ ២លានបាត

ចែកចាយបន្ត

នាថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ បានទទួលព័ត៌មានមកថា លោកយាយ ម៉ាឡា អាយុ ៧៥ ឆ្នាំ បានសម្រេចចិត្តលក់គ្រឿង ប្រាក់ ដែលជាកេរ្តិ៍មរត របស់ក្រុមគ្រួសារលោកយាយ មានអាយុជិត ២០០ ឆ្នាំ ហើយ ក្នុងគោលបំណងយកថវិកា ទៅថ្វាយកុសល ព្រះមហាក្សត្រ ភូមិផុន អាឌុនយ៉ាដេត ។

លោកយាយបាននិយាយប្រាប់ថា នេះជាគ្រឿងប្រាក់ដែលជាមរតក្រុមគ្រួសារ លោកយាយ ហើយលោកយាយចង់លក់វាដើម្បី ធ្វើបុណ្យ ជាពិសេសក្នុងឱកាសបានសាងមហាកុសលដល់ ព្រះមហាក្សត្រ ភូមិផុន អាឌុនយ៉ាដេត ដែលលក់គ្រឿងប្រាក់មួយ ក្នុងតម្លៃ ២ លានបាត ហើយលោកយាយលក់មិនតិចជាង ១០ គ្រឿងប្រដាប់នេះទេ ។

គួរបញ្ជាក់បន្ថែមថា គ្រឿងប្រាក់របស់ក្រុមគ្រួសារលោកយាយ បានទិញមកពីប្រទេស ឡាវ ក្នុងតម្លៃខ្ពស់បំផុត ៕

%e1%9e%9b%e1%9f%84%e1%9e%80%e1%9e%99%e1%9e%b6%e1%9e%99

ចែកចាយបន្ត